Vichy - Karo Kleines Vichy-Karo 100 % CO 140 cm breit lfm. 10,50 €

Vichy blau 29012013   Vichy hell blau 29012013 Vichy hell grüm 29012013

 K 1                                                                           K 2                                                                         K 3

 stenzo 13 februar 2013

K 4

 popeline stenzo 5 popeline stenzo 7 popeline stenzo 8

 popeline stenzo 9

 

     

   

 Baumwolle mit Punkten

Hilco punkte rot 29012013 Punkte blau  29012013 Punkte grüm weiß 29012013

 P 1                                                                         P2                                                                         P3

Hilco Flohepu-Kombi, 145 cm breit                           Punkte von Stenzo 140 cm breit 100  CO  lfm 9,90 €

100 % CO  lfm. 11,90 €

Punkte grün weiß 29012013 Punkte hell grüm weiß 29012013 Punkte grau 29012013

P 4                                                                       P 5                                                                         P 6

Punkte von Stenzo 140 cm breit 100  CO  lfm 9,90 €

Punkte orange 29012013 Punkte rot pink 29012013

 P 7                                                                         P 8

 Hiltex 2013 rosa punkte Hiltex 2013 rot punkte

P 9                                                                           P10

 100% CO ca. 146 cm breit lfm. 9,90 €

 beduckte_baumwolle_punkte März 2013 Popeline stenzo 12 März 2013 Popeline stenzo 13

März 2013 Popeline stenzo 14 März 2013 Popeline stenzo 15 März 2013 Popeline stenzo 16